Geachte leden van A.W.C. De Keien,

Wij hebben het genoegen om u uit te nodigen voor de Jaarvergadering van A.W.C. De Keien op donderdag 30 juni 2016, aanvang 20.00 uur in de zaal van ‘de Wolderse Wever’.

Agenda:
1. Opening;
2. Mededelingen/Ingekomen stukken;
3. Notulen algemene ledenvergadering van 10 juni 2015;
(de notulen zijn op te vragen via het Secretariaat.)
4. Jaarverslag 2015/2016;
5. Verslag Kascontrole commissie;
6. Financieel verslag;
7. Benoeming leden kascontrole commissie 2016/2017;
8. Bestuursverkiezing;
9. Bestuursmededelingen en evenementenkalender 2016/2017;
10. Rondvraag;
11. Sluiting.

Ben je betrokken bij onze vereniging, dan ben je welkom!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuurd van A.W.C. De Keien,
Thomas van de Ven, Secretaris

Algemene Ledenvergadering 30 juni 2016