De Hoge Raad van de Keien bestaat uit:

V.l.n.r
Ward Alting Siberg,
Albert Vos (Grootvorst),
Wil van de Moosdijk (Vorst),
Ruud Verbeek,
Niet op de foto: Gerard Oudshoorn en Peter Peels.
De Hoge Raad staat ook bekend om de Carnavalsstunt,
klik hier voor de stunt van 2015.

Klik hier voor de stunt van 2018.

Klik hier voor de stunt van 2019.

Dit is het reglement en de protocollaire verantwoordelijkheden van de Hoge Raad van AWC de Keien:

Artikel 1. Functie van de Hoge Raad

A. De Hoge Raad heeft een representatieve functie;
B. De Hoge Raad geeft op verzoek van het bestuur advies bij diepgaande geschillen of andere omstandigheden, waarbij het bestaan van de vereniging in gevaar komt of dreigt te geraken, dan wel wanneer het aanzien van de vereniging ernstige schade lijdt; en
C. De Hoge Raad vervangt het bestuur van de vereniging bij het geheel ontbreken van bestuursleden of andere omstandigheden waarin het bestuur niet meer in staat of gelegenheid is om te besturen

Artikel 2. De samenstelling van de Hoge Raad

De Hoge Raad kan bestaan uit ten hoogste zes leden, waarvan één lid de titel van Grootvorst en één lid de titel van Vorst kan dragen.
Bij de uitoefening van de functies van de Hoge Raad zal de Grootvorst niet meestemmen, indien het aantal aanwezige leden een even aantal bedraagt.

Artikel 3. Benoeming van de leden van de Hoge Raad

De benoeming tot lid van de Hoge Raad, de benoeming tot Grootvorst en de benoeming tot Vorst geschieden door het bestuur op voordracht en na overleg met de Hoge Raad dan wel op voordracht van het bestuur eveneens na overleg met de Hoge Raad.
Om tot lid van de Hoge Raad te kunnen worden benoemd moet een kandidaat of prins van de vereniging zijn geweest en/of langdurig een geüniformeerde functie bij de vereniging hebben bekleed en zich gedurende meerdere jaren voor de vereniging hebben ingespannen.

Artikel 4. De leiding van de Hoge Raad

De Grootvorst geeft leiding aan de Hoge Raad. Bij diens afwezigheid wordt hij vervangen door de Vorst. Bij ontstentenis van de Grootvorst en Vorst beslist het bestuur in de vervanging.

Artikel 5. Positie binnen de vereniging

Aan de Prins van de vereniging en zijn gevolg kan de Hoge Raad worden toegevoegd.
Bij protocollaire en officiële gelegenheden dient de Hoge Raad altijd aanwezig te zijn en een plaats in te nemen te bepalen door het bestuur.
Bij bestuursvergaderingen is de Voorzitter aangewezen als vertegenwoordiger van de Hoge Raad

Artikel 6. De kleding van de Hoge Raad.

De kleding van de Hoge Raad wordt bepaald door de Hoge Raad in overleg met het bestuur.

Artikel 7. De duur van het lidmaatschap van de Hoge Raad

Het lidmaatschap van de Hoge Raad eindigt in principe bij het bereiken van de 66-jarige leeftijd, tenzij
a. wangedrag of andere omstandigheden aanleiding geven tot het nemen van maatregelen door het bestuur, dan wel
b. niet meer in voldoende mate kan of zal  worden deelgenomen aan de activiteiten van de vereniging.
Het bestuur neemt, op de hiervoor vermelde gronden, eerst dan een besluit tot intrekking van de benoeming van het lidmaatschap van de Hoge Raad nadat de Hoge Raad daarover is gehoord.
Uittreden uit de Hoge Raad op grond van de bereikte leeftijdsgrens vindt in principe plaats op het eerstvolgende Prinsenbal na het bereiken van de 66-jarige leeftijd, tenzij met betrokkene anders overeengekomen.

Artikel 8. Overleg met het Bestuur

Ten minste eenmaal per jaar zal overleg plaatsvinden tussen de Hoge Raad en een vertegenwoordiging van het bestuur.