Geachte leden van A.W.C. De Keien,

Wij hebben het genoegen om u uit te nodigen voor de Jaarvergadering van A.W.C. De Keien op woensdag 7 juni 2017, aanvang 20.00 uur in de zaal van ‘de Wolderse Wever’.

Agenda:
1. Opening;
2. Mededelingen/Ingekomen stukken;
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 juni 2016;
(De notulen zijn op te vragen via het Secretariaat.)
4. Jaarverslag 2016/2017;
5. Verslag Kascontrole commissie;
6. Financieel verslag:
6.1 Financieel jaarverslag 2016/2017;
6.2 Begroting 2017/2018;
7. Benoeming leden kascontrole commissie 2017/2018;
8. Bestuursverkiezing
9. Bestuursmededelingen en evenementenkalender 2017/2018;
10. Rondvraag;
11. Sluiting.

Ben je betrokken bij onze vereniging, dan ben je welkom!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van A.W.C. De Keien,
Thomas van de Ven, Secretaris

Algemene Ledenvergadering 7 juni 2017