Komende woensdagavond 10 juni 2015 om 20 uur is in de zaal van de Wolderse Wever onze jaarvergadering.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering van 11 juni 2014
4. Jaarverslag 2014/2015
5. Verslag Kascontrole commissie
6. Financieel verslag
7. Benoeming leden kascontrole commissie 2015/2016
8. Bestuurssamenstelling
9. Bestuursmededelingen en evenementenkalender 2015/2016
10. Rondvraag
11. Sluiting

Ben je betrokken bij onze vereniging, dan ben je welkom!

Jaarvergadering AWC de Keien